GIỚI THIỆU CHUNG VỀ UBND XÃ QUANG TRUNG


1. Giới thiệu chung về UBND cấp xã:

- Ủy ban nhân dân cấp xã do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

- Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ quy định.

2. UBND xã Quang Trung:

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.
Điện thoại:         (0237) 3228.936.          

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đất nước bước sang một trang sử mới: “Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ căn dặn. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó, Ngày 29 tháng 8 năm 1980 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) phê chuẩn Quyết định số 276/HĐBT, từ đó xã Quang Trung được thành lập.

Trước yêu cầu phát triển của xã hội, căn cứ vào tình hình cụ thể, cần thiết phải chia tách xã thành hai đơn vị hành chính, ngày 18/12/2009 Chính phủ đã có Nghị quyết 61/NQ-CP về việc chia tách xã Quang Trung để thành lập phường Phú Sơn. Sau khi chia tách xã Quang Trung còn lại 708,65 ha diện tích đất tự nhiên; có 4.283 khẩu.
 
Số lượng Cán bộ UBND xã: 42 đ/c.

Trong đó:

- Cán bộ: 10 đ/c;
- Công chức: 11 đ/c;
- Cán bộ không chuyên trách: 18 đ/c;
- Cán bộ hợp đồng: 03 đ/c

Sau 38 năm thành lập, xã Quang Trung hiện nay đã có nhiều đổi mới, Hệ thống chính trị đầy đủ hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị và trật tự ATXH luôn được giữ vững. Kinh tế - xã hội phát triển cao, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đã đạt 33 triệu đồng/người/năm. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới tích cực, đến nay đã đạt được 17/19 tiêu chí, Cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã cơ bản đã được đầu tư khang trang như: Công sở, Trường học, Trạm Y tế, hệ thống giao thông, thủy lợi ….đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân./.