PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2015- 2020:

1. Về Kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh trên địa bàn đến năm 2020 đạt: 396,1 tỷ.đ, tăng 0,7 lần so với năm 2015; Trong đó: Dịch vụ - Thương mại: 225,3 tỷ.đ, tăng 1,0 lần so với năm 2015; Công nghiệp - Xây dựng: 101,3 tỷ.đ, tăng 0,5 lần so với năm 2015; Nông - Lâm nghiệp, thủy sản: 69,5 tỷ.đ, tăng 0,4 lần so với năm 2015.

- Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ - Thương mại: 56,9%, tăng 0,1 lần so với năm 2015; Công nghiệp - Xây dựng: 25,6%, giảm 0,1 lần so với năm 2015; Nông - Lâm nghiệp: 17,5%, giảm 0,2 lần so với năm 2015.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt: 187,2 tỷ.đ, tăng 0,33 lần so với thời kỳ 2010 - 2015.

- Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm: 1.734 tấn, giảm 0,3 lần so với năm 2015.

- Diện tích lúa năm 2020: 171ha, giảm 0,4 lần so với năm 2015; Năng suất bình quân hàng năm: 50tạ/ha; Rau mầu các loại: 20 ha.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2020: Đàn trâu, bò: 250 con, tăng 0,04 lần so với năm 2015; Đàn lợn: 3.000 con, bằng năm 2015; Đàn gia cầm: 40.000 con, tăng 0,33 lần so với năm 2015.

- Số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể vào năm 2020: 250 hộ. trong đó: nông, lâm nghiệp: 50 hộ; tiểu thủ công nghiệp: 30 hộ; dịch vụ: 170 hộ.

- Số doanh nghiệp trên địa bàn vào năm 2020: 10 doanh nghiệp, tăng 04 doanh nghiệp (0,7 lần) so với năm 2015.

- Số trang trại, gia trại trên địa bàn vào năm 2020: 70, trong đó: 15 trang trại, 55 gia trại, tăng 20 trang, gia trại so với năm 2015.

- Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm: 12%. Tổng Thu - Chi Ngân sách 5 năm là 33,96 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm: 50 triệu đồng đến năm 2020, tăng 25 triệu đồng, tăng 1,0 lần so với năm 2015.

- Đạt chuẩn Nông thôn mới năm: 2019 ( được điều chỉnh váo năm 2020).

- Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2020: 100%.
 
2. Văn hoá- xã hội:

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 1,2%.

- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020: 2,0%, giảm 0,4 lần so với năm 2015.

- Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2020: 5%, giảm 0,4 lần so với năm 2015.

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đến năm 2020: 100%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm: 98,5%.

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2020: 82,3% tăng 0,03 lần so với năm 2015; Tỷ lệ gia đình thể thao năm 2020: 42%, tăng 0,1 lần so với năm 2015.

- Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa năm 2020: 100%.

- Hằng năm duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS; giữ vững phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi; Huy động 50 cháu vào nhà trẻ; 160 cháu vào mẫu giáo; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 98%; Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%.

3. Về công tác vệ sinh Môi trường:

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2020: 100%.

- Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%, tăng 0,25 lần so với năm 2015.

4. An ninh- Quốc phòng:

- Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2020: 100%.

5. Công tác Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể:

- Hằng năm TCCS Đảng đạt danh hiệu TSVM từ 80% trở lên, không có TCCS Đảng yếu kém; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%.

- Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh.

- Trong nhiệm kỳ kết nạp 25 đảng viên trở lên.

- Thành lập 02 tổ chức Đảng và 04 tổ chức đoàn thể trong các tổ chức và doanh nghiệp tư nhân./.